Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Paper Dreams

Artikel 1. Algemeen / Toepasselijkheid

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Paper Dreams B.V. (hierna: Paper Dreams) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze voorwaarden van toepassing. 1.2. Door het plaatsen van een bestelling bij Paper Dreams en/of het gebruik van de internetsite van Paper Dreams, aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 1.3. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. 1.4. Alle rechten en aanspraken die in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Paper Dreams, gelden ook ten behoeve van eventueel door Paper Dreams ingeschakelde tussenpersonen en derden. 1.5. Paper Dreams behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zijn dan ook van toepassing op de reeds gesloten overeenkomsten, tenzij dit naar de omstandigheden van het geval strijd met de redelijkheid en billijkheid oplevert. 1.6. Indien ook de opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Paper Dreams is ingestemd.

Artikel 2. Offertes 

2.1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Paper Dreams is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk dan wel per e-mailbericht heeft bevestigd. 2.2. Paper Dreams heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien de bestelling niet door Paper Dreams wordt geaccepteerd, krijgt de opdrachtgever binnen tien werkdagen daarvan bericht. 2.3. Alle door Paper Dreams opgegeven prijzen zijn exclusief btw, verzendkosten en/of andere op de goederen zodanig drukkende lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2.4. Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures vermeld staat, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijking van de in de catalogi en brochure voorkomende afbeeldingen en/ of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. 2.5. Wijzigingen van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Paper Dreams gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden, opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten en lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Paper Dreams kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever doorberekenen. 2.6. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van de bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten waardoor een wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de artikelen, verplichten Paper Dreams niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de geleverde goederen te weigeren.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand door de in artikel 2.1 van deze voorwaarden bedoelde bevestiging van Paper Dreams of indien Paper Dreams is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. 3.2. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen en dergelijke door Paper Dreams bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. 3.3. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden door Paper Dreams extra in rekening gebracht. 3.4. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat voor de veranderingen de overeengekomen levertijd door Paper Dreams buiten haar verantwoordelijkheid worden overschreden.

Artikel 4. Leveringen

4.1. Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden. 4.2. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het artikel “betaling”. 4.3. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Paper Dreams tenzij door haar schuld veroorzaakt, één en ander onverminderd het gestelde in artikel 6. 4.4. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd, kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Paper Dreams enige speling ten aanzien van de leveringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Paper Dreams bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Paper Dreams schriftelijk is bevestigd. 4.5. Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde goederen behoudt Paper Dreams zich het recht voor de inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de koper.

Artikel 5. Overschrijding leveringstermijn

5.1. De met Paper Dreams overeengekomen termijnen zijn door opdrachtgever steeds als approximatief of nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 5.2. Alle leveringstijden worden door Paper Dreams steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Paper Dreams eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. 5.3. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Paper Dreams kennis geeft, onverminderd het recht van Paper Dreams om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat Paper Dreams omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken. 5.4. Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Paper Dreams voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Paper Dreams het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Paper Dreams verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar. 5.5. Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht (als zodanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werkliedenorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en/of halffabricaten aan Paper Dreams door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van de materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoeringen van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Paper Dreams van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden kan doen gelden.

Artikel 6. Betaling

6.1. Paper Dreams is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming Paper Dreams de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de contractpartij het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benedens de schadevergoeding, als verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt. 6.2. Paper Dreams komt met elke opdrachtgever afzonderlijk betalingsvoorwaarden overeen. Indien geen betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. De toepasselijke termijn is een fatale termijn. Het in dit lid bepaalde is tevens van toepassing op elke deelfactuur. Betaling dient te geschieden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de op de factuur aangegeven rekening. 6.3. Paper Dreams is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening brengen, gerekend vanaf de vervaldag van de factuur. De opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn, en is gehouden tot volledige schadevergoeding. Rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand. 6.4. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen zijn verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Het recht van de opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op Paper Dreams te verrekenen of in te korten wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 6.5. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 7. Reclame

7.1. De opdrachtgever is verplicht terstond na de levering of de ter beschikkingstelling van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Paper Dreams terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet onmiddellijk doch uiterlijk 8 dagen na de dag van de levering Paper Dreams wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat van de geleverde c.q. het verrichte in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 7.2. Paper Dreams dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 7.3. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 7.4. Indien de reclame naar het oordeel van Paper Dreams c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal Paper Dreams hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in originele toestand. Paper Dreams is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 8. Retentierecht en opschorting

8.1. Wanneer Paper Dreams goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot voldoening van alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is aan Paper Dreams tenzij de contractpartij genoegzame zekerheid daartoe heeft gesteld. 8.2. Indien de opdrachtgever te kort schiet in de nakoming van enig op hem rustende contractuele verplichting dan wel indien de opdrachtgever Paper Dreams goede gronden geeft te vrezen dat hij deze (betalings)verplichtingen niet zal nakomen, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling, is Paper Dreams bevoegd zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van de opdracht op te schorten hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Paper Dreams tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. Opschorting zal geschieden totdat de opdrachtgever aan zijn (betalings) verplichtingen heeft voldaan, dan wel voldoende zekerheid heeft verstrekt tot nakoming van deze verplichtingen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Paper Dreams draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Paper Dreams te verrichten leveringen, of een evenredig deel daarvan. 9.2. De opdrachtgever is gehouden Paper Dreams schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Paper Dreams instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde. 9.3. Indien een opdracht tot levering van goederen voor rekening van twee of meer natuurlijke rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting. 9.4. Paper Dreams is niet aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen, als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen opdrachtgever en Paper Dreams, dan wel tussen Paper Dreams en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Paper Dreams.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. De eigendom van de te leveren goederen gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- pas op opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan Paper Dreams verschuldigd is, aan haar heeft voldaan. 10.2. Ter zake van de sub 1 van dit artikel bedoelde goederen behoudt Paper Dreams -voor zoveel als mogelijk is- tevens het (mede) eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien deze goederen zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Paper Dreams zouden worden onttrokken. 10.3. De opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande dat hij op eerste verzoek van Paper Dreams de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Paper Dreams zal cederen. Opdrachtgever verleent Paper Dreams nu reeds voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan. 10.4. De goederen mogen door opdrachtgever niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van een derde. 10.5. Paper Dreams is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij de opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Paper Dreams niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,-- voor elke dag dat hij in gebreke blijft.

Artikel 11. Intellectuele- en industriële eigendomsrechten

11.1. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten en blijven berusten bij Paper Dreams, haar toeleveringsleveranciers of andere rechthebbenden. Met de overeenkomst komt derhalve geen overdracht intellectuele-/industriële eigendomsrechten tot stand. 11.2. Het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten behorende bij het gekochte product, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Paper Dreams, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 12. Annulering en overmacht

12.1. Intrekking van een opdracht kan slechts geschieden indien dit bij aangetekend schrijven gebeurt, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 uren. 12.2. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Paper Dreams reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be -of verwerkt tegen de kostprijs inclusief lonen en sociale lasten over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Paper Dreams als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. De opdrachtgever is voorts verplicht Paper Dreams te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen. 12.3. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Paper Dreams zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen. 12.4. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de opdrachtgever, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerde maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Paper Dreams dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen. En alle overige van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of uitsluiten. 12.5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 13. Ontbinding

13.1. Onverminderd haar recht tot vordering van de schade, is Paper Dreams geheel of gedeeltelijk gerechtigd -zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is- deze overeenkomst te ontbinden, indien de bepalingen van de overeenkomst niet worden nageleefd. Dit geldt eveneens indien de opdrachtgever de bedrijfsuitvoering dan wel de zeggenschap in de opdrachtgever aan een ander overdraagt, tenzij de overdragende partij aannemelijk maakt dat de uitvoering van deze overeenkomst geen nadeel daarvan ondervindt. 13.2. Iedere partij heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de wederpartij de bedrijfsuitvoering staakt, een aanvraag tot surseance van betaling indient of in staat van faillissement wordt verklaard. 13.3. Buiten de gevallen, zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, geldt dat, indien een partij na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, zijn verplichtingen terzake van de overeenkomst niet nakomt, de wederpartij gerechtigd is de overeenkomst -zonder rechterlijke tussenkomst- als ontbonden te beschouwen. Dit laat het recht van de wederpartij tot vordering van schadevergoeding onverlet. 13.4. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst binnen de daarvoor gestelde termijn.

Artikel 14. Geschillen

Alle geschillen welke ook daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, -die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten- die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen Paper Dreams en de opdrachtgever mochten ontstaan, worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 15. Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen Paper Dreams en de opdrachtgever en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen zijn onderworpen aan Nederlands recht. Artikel 16. De Algemene Voorwaarden van Paper Dreams zijn gedeponeerd in de Nederlandse taal bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zwolle op 8 januari 2009.

Voor wat betreft de privacy van uw gegevens verwijzen wij u naar onze privacy policy.